Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Lokumi Adrian Ziemkiewicz przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych:

Administracja danych

Administratorem danych jest Lokumi Adrian Ziemkiewicz z siedzibą w Warszawie
(ul. Sucharskiego 4/13 01-390, adres mailowy: kontakt@lokumi.pl ) – zwany dalej „Administratorem”.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel pozyskiwania danych

Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w celu wykonania umowy
o zarządzanie lokalem mieszkalnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres zamieszkania/zameldowania/prowadzenia działalności/siedziby, numeru, serii oraz daty ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość, numeru PESEL, imiona rodziców, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

 Okres przechowywania danych

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu złożenia sprzeciwu przez Klienta, jednak nie krócej niż do zakończenia trwania ww. umowy.

Odbiorcy danych

Lokumi Adrian Ziemkiewicz z siedzibą w Warszawie może również przekazywać dane dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym masowe wysyłki mailingowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Lokumi Adrian Ziemkiewicz z siedzibą w Warszawie i tylko zgodnie z jego poleceniami. W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
dane Klienta mogą zostać udostępnione kontrolerom.

Przekazywanie danych do Państw trzecich

Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych dyskach, z ograniczonym dostępem dla przeszkolonych pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 3. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
  która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych,
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych,
  które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

Prawo wycofania zgody

W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana
pw dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych, proszę zgłaszać na adres kontakt@lokumi.pl

Warszawa, 17.06.2018